Faculty

Bo Zhang

Director

Jun Zhu

Co-Director

Xiaolin Hu

Associate Professor

Jianmin Li

Associate Professor

Hang Su

Assistant Researcher

Postdocs

Dong Yan

Reinforcement Learning

Wenbo Hu

Large Scale Machine Learning

Jianfei Chen

Large Scale Machine Learning

Chongxuan Li

Deep Learning

Tian Tian

Crowdsourcing

Graduate Students

Yucen Luo

Data-efficient machine learning

Yong Ren

Machine Learning

Jiaxin Shi

Probabilistic methods, Approximate inference

Yulong Wang

Deep Learning

Yichi Zhou

Game Theory

Jialian Li

Game Theory

Haosheng Zou

Reinforcement Learning

Kun Xu

Generative Model, Image Analysis

Zhijie Deng

Deep learning, Statistical methodology

Shiyu Huang

Reinforcement Learning

Yinpeng Dong

Interpretability and robustness of deep learning

Tianyu Pang

Adversarial ML

You Qiaoben

Reinforcement Learning

Yanze Min

interest

Yizhong Ru

interest

Shuyu Cheng

Machine Learning

Binjie Yuan

Machine Learning

Haoyu Liang

Representation Learning

Ziyu Wang

Machine Learning

Ke Su

Representation Learning

Yueqiao Li

interest

Yueru Li

interest

Cheng Lu

Generative models, diffusion models

Shihong Song

Reinforcement Learning

Yifei Li

interest

Fan Bao

Bayes

Siyu Wang

Bayes

Haoran Wen

Adversarial ML

Qi-An Fu

Probabilistic Programming

Xiao Yang

Adversarial ML

Peng Cui

interest

Qingyi Pan

Interpretability of deep learning

Zhanhao Hu

interest

Han Liu

interest

Chufeng Tang

Deep learning, Computer vision

Shangqi Guo

interest

Xiang Li

interest

Haoran Chen

interest

Jian Wu

interest

Runxun Yang

interest

Undergraduate Students

Yuhao Zhou

interest

Biqi Chenli

interest

Jiayi Weng

Reinforcement Learning

Alumni