Faculty

Bo Zhang

Director

Jun Zhu

Co-Director

Xiaolin Hu

Associate Professor

Jianfei Chen

Associate Professor

Jianmin Li

Associate Researcher

Hang Su

Associate Researcher

Postdocs

Yinpeng Dong

Interpretability and robustness of deep learning

Liyuan Wang

Continual Learning, Brain-Inspired AI

Chengkuan Hong

Bayesian Deep Learning

Kafeng Wang

Deep Learning, Neural Network Optimization

Xiaoyu Chen

Bayesian Deep Learning

Ronghua Hu

Deep Learning

Graduate Students

Yizhong Ru

Machine learning

Haoyu Liang

Representation Learning

Binjie Yuan

Machine Learning, Statistical Methodology

Fan Bao

Generative Models, Diffusion Models

Siyu Wang

Statistical Learning, Model Quantization

Han Liu

Machine Learning

Gang Zhang

Bayes

Cheng Lu

Bayesian Learning, Diffusion Models

Hang Chen

Machine Learning

Xiao Li

Adversarial ML

Shilong Liu

Machine Learning

Yuhao Zhou

Machine Learning, Optimization, Probabilistic Methods

Shuning Zhao

Statistical Learning, Quantitative Finance

Runxuan Yang

Machine Learning

Zhongkai Hao

Bayesian Learning, Operator Learning

Kuiyu Wang

Bayes

Chengyang Ying

Reinforcement Learning

Xinning Zhou

Reinforcement Learning

Tianjiao Luo

Deep Learning, Generative Adversarial Networks

Guo Chen

Machine Learning

Bingrui Li

Deep Learning, Model Quantization

Peng Cui

Bayes

Yichi Zhang

Adversarial ML

Hengkai Tan

Reinforcement Learning, Embodied AI

Songming Liu

Bayesian Learning

Wei Zhang

Machine Learning

Lingxuan Wu

Bayes

Biqi Chenli

Machine Learning

Ziteng Wang

Deep Learning, Large Language Models

Zefan Wang

Bayes

Yao Feng

Machine Learning, Reinforcement Learning, Diffusion Models

Kai Li

Machine Learning

Jianhui Li

Machine Learning

Pengyu Wang

Bayes

Huayu Chen

Machine Learning

Guande He

Bayesian Learning, Language Models

Ziqi Yuan

Machine Learning

Kaiwen Zheng

Bayesian Learning, Diffusion Models

Yufeng Chi

Machine Learning

Kanghui Cai

Machine Learning

Armando Fortes

Generative Models, Diffusion Models

Weiyu Huang

Large Scale Machine Learning

Kaiji Yun

Bayes

Yu-Wen Michael Zhang

Deep Learning, Computer Vision

Kate Bulatova

Machine Learning

Sapozhnikova Daria

Machine Learning

Chuirong Ruan

Machine Learning

Amaury Prat

Machine Learning

Qingyi Pan

Interpretability of deep learning

Yueqiao Li

Brain-inspired AI, Explainable AI, Embodied AI

Xiao Yang

Adversarial ML

Undergraduate Students

Chendong Xiang

Machine Learning

Kai Ma

Machine Learning

Siyuan Zhang

Machine Learning

Chang Su

Machine Learning

Yuji Wang

Machine Learning

Alumni